• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

„Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028.

W ramach realizacji zadania rozbudowana zostanie droga w miejscowości Lubochnia Górki – Jakubów, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 116255E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311E.

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 

      Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

      W ramach realizacji zadania rozbudowana zostanie droga w miejscowości Lubochnia Górki – Jakubów, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 116255E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311E. Wykonane zostaną roboty budowlane w branży drogowej (w części
w ramach kosztów niekwalifikowalnych), jak również w branży teletechnicznej (w ramach kosztów niekwalifikowalnych), m.in.:

- konstrukcja nawierzchni jezdni,

- lewostronne pobocze utwardzone z kostki brukowej betonowej oraz prawostronne pobocze gruntowe,

- odwodnienie korpusu drogowego, tj. przepusty pod koroną drogi i zjazdami oraz rowy przydrożne,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- usunięcie kolizji z siecią teletechniczną.

Całkowita wartość inwestycji to kwota brutto 926.896,57 zł, w tym wydatki kwalifikowalne objęte dofinansowaniem z FDS na lata 2019-2028 w kwocie 866.492,80 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 60.403,77 zł, stanowiące koszt po stronie Gminy Lubochnia.

 

Całkowita wartość zadania: 866.492,80 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 519.894,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Lubochnia: 346.598,80 zł

 

Rok przyznania dotacji: 2020

     

 

 

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =