• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Karta Usługi


Numer karty usługi: FK.0143.10.2021
Data aktualizacji: 31.05.2021r.

 

Nazwa Usługi Zgłoszenie o przyznanie Karty Dużej Rodziny KRD
Wymagane dokumenty
miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny KDR
  • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01
  • Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR - 03
Opłaty         1. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna
    i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna
    i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
        2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,12 zł.
        3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji
          materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek,
          zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2.
Termin załatwienia sprawy
  • Bez zbędnej zwłoki
  • W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa Prawna
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2020, poz. 1348)
Sposób odwołania
  • Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
  • Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  • Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego
11
swwnioski@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 51
Dodatkowe uwagi  

Wzory dokumentów do pobrania:
KDR, ZKDR-01, ZKDR-03
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =