• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
 • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Karta Usługi


Numer karty usługi: FK.0143.10.2021
Data aktualizacji: 31.05.2021r.

 

Nazwa Usługi Zgłoszenie o przyznanie Karty Dużej Rodziny KRD
Wymagane dokumenty
miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny KDR
 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01
 • Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR - 03
Opłaty         1. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna
    i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna
    i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
        2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,12 zł.
        3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji
          materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek,
          zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2.
Termin załatwienia sprawy
 • Bez zbędnej zwłoki
 • W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2020, poz. 1348)
Sposób odwołania
 • Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 • Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego
11
swwnioski@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 51
Dodatkowe uwagi  

Wzory dokumentów do pobrania:
KDR, ZKDR-01, ZKDR-03
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =