Karta Usługi


Numer kart usługi: FK.0143.9.2021
Data aktualizacji: 31.05.2021r.

 

Nazwa Usługi Zgłoszenie o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 300+
Wymagane dokumenty
miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start SDS-1
        ​* w przypadku posiadania więcej niż 5 dzieci – załącznik SDS-1Z

Termin złożenia:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku (a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca) do dnia 30 listopada danego roku.
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Termin załatwienia sprawy:
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek w lipcu lub sierpniu danego roku, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie) danego roku, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Podstawa Prawna
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018 r., poz. 1061)  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019, poz. 1343)
Sposób odwołania Przyznanie przez organ właściwy świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego
11
swwnioski@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 51
Dodatkowe uwagi nie dotyczy

Wzory dokumentów do pobrania:
SDS-1, SDS-1Z
 

Do pobrania

SDS-1 0.12mb
SDS-1Z 0.11mb
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =