• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Karta Usługi


Numer karty usługi: FK.0143.8.2021
Data auktualizacji: 31.05.2021r.

Nazwa Usługi Zgłoszenie o ustalenie prawa  do świadczenia wychowawczego 500+
Wymagane dokumenty
miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1
           * w przypadku posiadania więcej niż 4 dzieci – załącznik SW-1Z
           ** w przypadku, gdy wnioskodawca lub członek rodziny wnioskodawcy (w tym
           współmałżonek lub drugi rodzic dziecka) przebywa poza granica Rzeczpospolitej
           Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
           zabezpieczenia społecznego należy dodatkowo wypełnić oświadczenie dla potrzeb
           ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia
           wychowawczego - dodatkowe oświadczenie

Termin złożenia:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku.

Miejsce złożenia:
Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze
Obsługi Interesanta,  Sekretariacie lub pokoju nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Termin załatwienia sprawy:
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.
Podstawa Prawna
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019, poz. 2407)
Sposób odwołania Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego
11
swwnioski@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 51
Dodatkowe uwagi nie dotyczy

Wzory dokumentów do pobrania:
SW-1, SW-1Z, dodatkowe oświadczenie
Do pobrania

SW-1 0.10mb
SW-1Z 0.08mb
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =