KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONTROLI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ REALIZACJI OBOWIAZKU PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

pexels-mabel-amber-133682

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Lubochnia począwszy od
1 sierpnia 2022 roku będą przeprowadzali kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz kontrole podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, włącznie ze zgodnością wykonania przyłączenia z wydanymi warunkami przyłączenia oraz warunkami technicznymi.


Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty (rachunki) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubochnia.

Niniejszym przypominam o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, gdy jest taka możliwość. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci oraz warunkami technicznymi, które należy uzyskać w Referacie Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy w Lubochni.

            W przypadku braku realizacji ciążącego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, które podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 479 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi z okresu 2021-2022.

Proszę o przekazanie komunikatu sąsiadowi.


Lubochnia Dworska, dnia 17.06.2022 roku

Do pobrania

Komunikat 0.55mb
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =