Karta Usługi

Numer karty usługi: FK.0143.2.2021
Data aktualizacji: 10.05.2021r.

Nazwa Usługi Zgłoszenie do opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych
Wymagane dokumenty miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia
 

Wymagane dokumenty:

Informacja i nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami (IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3)
Składajacy:
Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Termin złożenia:
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływa na wysokość opodatkowania


Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami
 ( DN-1, ZDN-1, ZDN-2)
Składający:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową

Termin złożenia:
Do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływa na wysokość opodatkowania

Miejsce złożenia:
Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta,  Sekretariacie lub pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy W ciągu 30 dni od dnia złożenia informacji
Podstawa Prawna   • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach 
    i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104)
Sposób odwołania  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. wymiaru podatków
15
wymiar@luboch
nia.pl
44 710 35 10 wew. 27
Dodatkowe uwagi Nie dotyczy


Wzory dokumentów do pobrania:
IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
DN-1, ZDN-1, ZDN-2 

Do pobrania

DN-1 0.25mb
IN-1 0.42mb
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =