• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Rejestracja działalności gospodarczej – wznowienie
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, począwszy od dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
Data wznowienia - może być wsteczna, bieżąca lub przyszła, działalność można wznowić w każdym momencie.

Procedura wznowienia działalności gospodarczej:
1. Złożenie wniosku CEIDG-1
a. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport.
(Uwaga! W przypadku przygotowania wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
b. przez PEŁNOMOCNIKA;

  • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
  • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
  • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
  • jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.

c. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
d. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany
2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
3. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
4. Informacja o wznowieniu publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

Uwaga!
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

Informacje dodatkowe:
Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 25 i ewentualnie w części CEIDG-SC, po uprzednich zgłoszeniach w GUS i US.
Więcej informacji na:

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 8 =
Link
5 + 8 =