W zakres działań Referatu Finansowo - Księgowego wchodzą w szczególności następujące zadania:

  1. Prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, w tym
      środków z funduszy pomocowych oraz obsługa finansowa budżetu Gminy,
  2. Prowadzenie rachunkowości i obsługa finansowa budżetu Urzędu - jednostki budżetowej, środków pochodzących
      z funduszy unijnych lub innych źródeł finansowania, w tym prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i
      analitycznej,
  3. Prowadzenie obsługi rachunków bankowych dla poszczególnych funduszy, prowadzenie ewidencji finansowo –
      księgowej wydatków i dochodów w zakresie realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii
      Europejskiej, przygotowywanie dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczania środków finansowych w
      zakresie poszczególnych funduszy,
  4. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek powiązanych z budżetem Gminy,
  5. Prowadzenie obsługi księgowej i sprawozdawczości funduszy celowych.
  6. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych Urzędu oraz
      wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji, wnioskowani w sprawie wyceny i ustalanie
      ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych,
  7. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  8. Organizowanie obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie,
  9. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, wydawanie druków oraz gospodarowanie drukami ścisłego
      zarachowania,
10. Dekretowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
11. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rozliczeń dotacji przekazywanych z budżetu gminy,
12. Bieżąca kontrola równowagi budżetowej i informowanie Wójta o stanie środków  finansowych,
13. Sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej,
14. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami  w zakresie prowadzonych zadań,
15. Współpraca z RIO w zakresie przygotowywania i przekazywania sprawozdań,
16. Prowadzenie spraw i dokumentacji bankowej obsługi budżetu oraz kredytów i pożyczek w
      zakresie zamówień publicznych,
17. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego jako załącznika do projektu
      budżetu we współpracy z Referatami Urzędu gospodarującymi poszczególnymi składnikami mienia,
18. Współdziałanie z Referatami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.
19. Opracowywanie okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu Gminy w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi,
20. Opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz innych związanych z
      zadaniami Referatu,
21. Prowadzenie spraw dotyczących wymiaru oraz pobór podatków i opłat:

 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty targowej i skarbowej,
 • opłaty od posiadania psów,
 • innych opłat wynikających z przepisów prawa,

22. Przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz zbieranie innych informacji, materiałów i danych  mających znaczenie
      przy wymiarze i poborze podatków.
23. Przygotowywanie decyzji w zakresie:

 •  odraczania terminu płatności i rozkładania na raty,
 •  umarzania zaległości z tytułu w/w zobowiązań podatkowych,

24. Ewidencja należności i wpływów podatków, opłat i innych dochodów,
25. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dochodu skarbu państwa,
26. Rozliczanie inkasentów,
27. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz postępowania
      zabezpieczającego,
28. Prowadzenie czynności sprawdzających,
29. Przeprowadzanie kontroli podatkowej i oględzin,
30. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień
      podatkowych oraz umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należnych od przedsiębiorców świadczeń
      pieniężnych stanowiących środki publiczne,
31. Koordynowanie sprawozdawczości i monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
32. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
33. Ewidencja, naliczanie i  aktualizacja oraz egzekucja należności z tytułu:

 • dzierżawy nieruchomości i najmu lokali użytkowych lub ich części stanowiących mienie komunalne,
 • najmu lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych,
 • sprzedaży nieruchomości, 
 • opłaty adiacenckiej, 
 • wpływów różnych.

34. Sporządzanie wniosków o rekompensatę dochodów utraconych z tyt. ulg i zwolnień ustawowych.
35. Analiza sprawozdań o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.
36. Opracowywanie informacji z realizacji dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów niezbędnych do
      sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu gminy.
37. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbą administracji skarbowej, urzędami skarbowymi, urzędami
      kontroli skarbowej i KRUS.
38. Prowadzenie ewidencji sprzedaży czynności opodatkowanych podatkiem VAT dochodów z mienia gminy.
39. Przekazywanie na żądanie urzędu skarbowego danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych
      w strukturze JPK.
40. Prowadzenie spraw związanych z odpisem od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby
      Rolniczej Województwa Łódzkiego.
41. Przyjmowanie wpłat podatków i opłat w formie bezgotówkowej.
42. Obsługa finansowa wydatków osobowych w tym:

 • naliczanie i wypłata: wynagrodzeń pracowniczych, diet radnym oraz uprawnionym przedstawicielom samorządów wiejskich oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie, 
 • naliczanie wynagrodzeń i należności z tytułu innych niż umowa o pracę, 
 • naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia wynagrodzeń dla osób nie będących pracownikami, 

43. Wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego, w tym także
      prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
      Niepełnosprawnych,
44. Wydawanie zaświadczeń  potwierdzających wysokość wynagrodzenia pracowników Urzędu,
45. Wydawanie zaświadczeń do ustalenia kapitału początkowego pracowników z okresu zatrudnienia w Urzędzie
      oraz pracowników zwolnionych.
46. Sporządzanie wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu: 

 • robót publicznych, 
 • interwencyjnych, 
 • zatrudnienia osób niepełnosprawnych i absolwentów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji,


47. Sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej,
48. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi, KRUS, urzędami kontroli skarbowej,
49. Prowadzenie pełnej ewidencji w zakresie podatku VAT, rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT,
      sporządzanie deklaracji VAT,
50. Dokonywanie zbiorczego rozliczenia VAT dla gminy oraz sporządzanie stosownej deklaracji,
51. Przekazywanie w strukturze JPK  danych w zakresie czynności wykonywanych przez Referat,
52. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, z wyłączeniem spraw
      dotyczących: zapobiegania bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,
      zbierania, transportu i unieszkodliwiania  zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części i współpracy z
      przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie, znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych
      chorobą zakaźną zwierząt  oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, w szczególności:

 • tworzenia i bieżąca aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opracowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubochni,
 • opracowania projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubochnia,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubochnia,
 • przyjmowanie i weryfikacja danych zawartych w  deklaracjach składnych przez właścicieli nieruchomości,
 • przygotowania w odpowiednich terminach materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania publicznego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • uczestnictwo w postępowaniu przy wyłanianiu Wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów,  w tym przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej z tytułu opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozbywania się nieczystości płynnych,
 • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez firmę wywozową usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • nadzór nad prawidłowym  funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów  komunalnych (PSZOK),
 • prowadzenie i organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska wśród mieszkańców oraz udostępnianie na stronie internetowej gminy ww. informacji,
 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami,
 • współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych, w tym kontrola częstotliwości ich opróżniania,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • analiza prawidłowości realizacji obowiązku uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń  na prowadzenie na terenie Gminy działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności regulowanej dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy w tym:

- dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru,
- prowadzenie kontroli spełniania przez przedsiębiorców wymagań niezbędnych do obierania i przekazywania
  odbieranych odpadów,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w celu nakładania kar na przedsiębiorców wykonujących
  działalność niezgodnie z przepisami ustawy,

 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru odpadów komunalnych , w tym w szczególności:

- przyjmowanie sprawozdań od podmiotów zobowiązanych do ich składania,
- analiza i weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach,
- sporządzanie i przekazywanie odpowiednim organom rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • wprowadzanie do bazy danych o produktach i opakowaniach orz gospodarce odpadami (BDO) informacji wynikających z ustawy o odpadach w zakresie działalności Gminy z wyłączeniem danych  dot. odpadów z oczyszczalni ścieków,

53. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia  wychowawczego,
      o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (program Rodzina 500+), w tym
      w szczególności:

 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • sporządzanie wezwań do uzupełnienia braków formalnych wniosków o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,   decyzji zmieniających, uchylających w/w sprawie  oraz dotyczących zwrotu nienależnie  pobranych świadczeń,
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubochni w zakresie dotyczącym  m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa  do świadczenia wychowawczego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych do celów rozliczeniowych,

54. Obsługa finansowa wypłacanych świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+), w tym  w szczególności:

 • przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji tych wypłat,
 • prowadzenie księgowości w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych,
 • prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia,
 • wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych,
 • sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczenia wychowawczego,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego,
 • wykonywanie innych zadań zleconych w celu prawidłowej realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

55. Prowadzenie spraw i zapewnienie realizacji zadań Gminy z zakresu polityki prorodzinnej, w tym przyznawanie 
      i wydawanie członkom rodzin wielodzietnych  Karty Dużej Rodziny i duplikatu Karty Dużej Rodziny,
56. Realizacja programu „Pro Lubochnia- promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Gminie Lubochnia”,
      w tym w szczególności:

 • koordynowanie realizacji Programu,
 • wydawanie kart „Pro Lubochnia”
 • prowadzenie ewidencji wydanych kart „Pro Lubochnia”,
 • prowadzenie ewidencji partnerów Programu „ Pro Lubochnia”,
 • promocja działań podejmowanych w ramach Programu „Pro Lubochnia”,

57. Prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami urzędu spraw związanych z przejmowaniem przez gminę
      środków zgromadzonych na nieaktywnych kontach  bankowych osób fizycznych.

58. Obsługa finansowa pracowniczych planów kapitałowych, w tym w szczególności:

 • obliczanie, pobieranie i dokonywanie do ppk,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obliczaniem i odprowadzaniem wpłat do ppk, 
 • wykonywanie czynności ewidencyjnych związanych z ppk w systemie kadrowo-płacowym, a także w systemie udostępnionym przez instytucję finansową.
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =