Do zadań Referatu Usług Komunalnych należy w szczególności:

 1. Bieżące utrzymaniem dróg gminnych oraz infrastruktury bezpośrednio związanej z drogami, w tym prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w pasach drogowych dróg gminnych,
 2. Prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem dróg,
 3. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 4. Wykonywanie zadań związanych z prawidłowym oznakowaniem dróg gminnych, w tym zakup i umieszczanie znaków drogowych,
 5. Budowa, przebudowa, remonty oraz utrzymanie porządku i czystości wiat oraz przystanków  komunikacyjnych,
 6. Prowadzenie działań w zakresie produkcji, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody oraz w zakresie odbioru i przesyłu ścieków, w tym pracy przepompowni i tłoczni,
 7. Prowadzenie działań w zakresie przyjmowania ścieków dopływających do oczyszczalni  oraz dowożonych do zlewni nieczystości płynnych, oczyszczania  mechanicznego i biologicznego ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, przeróbką, unieszkodliwianiem i zagospodarowywaniem osadów ściekowych, piasku, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych i skratek,
 8. Prowadzenie gospodarki odpadami technologicznymi zgodnie z ustawą o odpadach,
 9. Prawidłowa eksploatacja sieci i urządzeń ujęcia wody, stacji uzdatniani, zbiorników i pompowni wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni i tłoczni ścieków i innych obiektów   oraz prawidłowa obsługa, eksploatacja i nadzór nad pracą urządzeń technologicznych  i pomocniczych zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki technicznej oraz dostępnymi instrukcjami i dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń, w tym prowadzenie ewidencji i nadzór nad urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu oraz prowadzenie spraw dozorowych,
 10. Planowanie zakupów części zamiennych i elementów wyposażeni niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
 11. Kontrola pracy oczyszczalni ścieków i suszarni, weryfikacja parametrów pracy obiektów oraz ustalanie i podejmowanie niezbędnych działań dla wyeliminowania nieprawidłowości w działaniu,
 12. Prowadzenie codziennych raportów z pomiarów ilości odpływających ścieków z oczyszczalni  oraz comiesięczna analiza ilości wpływających na oczyszczalnię ścieków w porównaniu z ilością przyjętych do kanalizacji ścieków według danych ze sprzedaży
 13. Utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych, porządkowych i estetycznych w obiektach technologicznych i na terenie wokół obiektów ujęcia i stacji wodociągowej oraz przepompowni i tłoczni ścieków, oczyszczalni cieków, suszarni  i innych obiektów, w tym utrzymanie i pielęgnacja zieleni,
 14. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnych oraz wykonywanie bieżącej konserwacji i remontów na urządzeniach i obiektach towarzyszących
 15. Opracowywanie planów modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wnioskowanie w sprawach rozbudowy, modernizacji i budowy obiektów, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także w sprawach  rozbudowy, modernizacji i budowy obiektów i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,
 16. Opiniowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, modernizacji i budowy obiektów, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także rozbudowy, modernizacji i budowy obiektów i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,
 17. Prowadzenie bieżącego nadzoru i dokonywanie odbiorów technicznych budowy, rozbudowy  i modernizacji sieci i obiektów sieciowych  oraz budowy i modernizacji obiektów technologicznych i urządzeń realizowanych przez zewnętrznych wykonawców we współdziałaniu z Referatem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych,
 18. Usuwanie awarii urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków i suszarni oraz wykonywanie bieżącej konserwacji i remontów na urządzeniach i obiektach towarzyszących,
 19. Kontrola i nadzorowanie pracy stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz zabezpieczenie tych obiektów przed uszkodzeniem, zniszczeniem,
 20. Prowadzenie spraw związanych z okresowymi kontrolami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków przepompowni, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego dla tych budynków i obiektów budowlanych,
 21. Wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem  sieci wodociągowej i kanalizacyjnych,  w tym:
 • kontrola stanu technicznego sieci,
 • konserwacja urządzeń sieci wodnej i kanalizacyjnej,
 • kontrola stanu technicznego wodomierzy i terminu ich legalizacji,
 • okresowe kontrole wodomierzy u Odbiorców wody i wyszukiwanie nielegalnego poboru wody i zrzutu ścieków,
 • wymiana wodomierzy  ze względu na stan techniczny  lub ważność legalizacji,
 • udrożnianie kanalizacji sanitarnej
 • zlecanie wykonywania badań wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi, analiza i zestawianie wyników badania wody oraz współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie badań jakości dostarczanej wody,
 • kontrola jakości ścieków, zlecanie wykonywania okresowych badań ścieków i osadów ściekowych,
 • zapewnienie ciągłości pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zapewnienie funkcjonowania  systemów  informatycznych i monitorujących  pracę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,  w tym zapewnienie ich serwisowanie,
 • kontrola legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zabezpieczenie oraz utrzymywanie w należytym stanie urządzeń i obiektów znajdujących się na sieci (zasuwy, hydranty, spusty),
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji czynnych hydrantów przeciwpożarowych i jej aktualizacja oraz okresowe przekazywanie informacji do PSP z ich wykazem i lokalizacją,
 • wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej oraz dokonywanie odbioru przyłączy;
 1. Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
 2. Odczytywanie wskazań wodomierzy u odbiorcy  wody oraz obsługa programu komputerowego na urządzeniu typu Psion,
 3. Rozliczanie inkasentów,
 4. Wystawianie faktur za sprzedaną wodę  oraz przyjęte ścieki, w tym za ścieki dowożone taborem asenizacyjnym,
 5. Sporządzania planu sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków,
 6. Prowadzenie ewidencji księgowej opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, prowadzenie egzekucji w zakresie ściągania należności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki,
 7. Terminowe prowadzenie sprawozdawczości z bieżącej działalności i przekazywanie dokumentów finansowo-księgowych do Referatu Finansowo-Księgowego,
 8. Zapewnienie ogłoszenia w BIP zatwierdzonych przez organ regulacyjny taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 9. Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sporządzanie zaświadczeń o przydatności wody do spożycia przez ludzi,
 10. Prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem przez Radę regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 11. Wyposażanie obiektów stacji wodociągowej oraz obiektów oczyszczalni ścieków w sprzęt p.poż.  we współdziałaniu z Referatem Organizacyjno-Administracyjnym, w tym odpowiedzialność za stan bhp w tych obiektach oraz pomieszczeniach garażowych, magazynowych oraz w pojazdach,
 12. Koordynowanie i monitorowanie zadań  krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w części dotyczącej gminy,
 13. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami technologicznymi, a także sporządzanie informacji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska z zakresu zadań Referatu,
 14. Wprowadzanie do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) informacji wynikających z ustawy o odpadach w zakresie działalności  oczyszczalni ścieków,
 15. Prowadzenie na terenie Oczyszczalni ścieków Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym w szczególności:
 • ważenie lub w inny sposób określenia ilości i masy przyjętych poszczególnych frakcji odpadów i odnotowywania tych informacji w prowadzonej ewidencji przyjętych odpadów,
 • wydawania każdorazowo, w formie papierowej, osobom przekazującym odpady do Punktu, potwierdzeń przyjęcia odpadów,
 • prowadzenia ewidencji przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającej między innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu wraz ze wskazaniem osoby, która dostarczyła do Punktu odpady,
 • prowadzenia w formie papierowej ewidencji masy i rodzaju odpadów przekazywanych firmie świadczącej na rzecz Gminy  usług odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z terminem ich przekazania,
 • sporządzania comiesięcznych raportów dot. ilości i rodzaju odebranych w punkcie odpadów wraz z ewidencją osób przekazujących odpady do Punktu oraz ewidencji odpadów przekazanych firmie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy  i przekazywania je do Referatu Finansowo-Księgowego,
 • utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym pojemników oraz terenu całego Punktu;
 1. Zarządzanie siecią kanalizacji wód opadowych, w tym:
 • eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie warunków technicznych włączenia do sieci,
 • wydawanie zezwoleń na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i wód powierzchniowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu,
 • uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych,
 1. Utrzymanie w sprawności technicznej i prowadzenie właściwego użytkowania i konserwacji oraz eksploatacji środków transportu, maszyn, urządzeń i narzędzi będących w dyspozycji Referatu,  terminowa realizacja przeglądów, remontów i napraw sprzętu a także typowanie sprzętu do remontów kapitalnych,
 2. Utrzymywanie niezbędnych zapasów materiałowych do prawidłowej eksploatacji i usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnych, a także dla prawidłowej eksploatacji i usuwania awarii urządzeń technologicznych,
 3. Zakup paliwa i części zamiennych do środków transportu, maszyn, urządzeń  będących w dyspozycji Referatu oraz rozliczanie kosztów zakupu paliwa i kosztów eksploatacji środków transportu, maszyn i urządzeń,
 4. Zakup niezbędnych dla realizacji zadań Referatu maszyn, urządzeń oraz  środków sanitarnych i czystości na potrzeby obiektu Stacji Wodociągowych i Oczyszczalni Ścieków oraz rozliczanie faktur zakupu,
 5. Zabezpieczenie przed kradzieżą posiadanego sprzętu, maszyn, urządzeń i innych narzędzi,  a także paliw i olejów,
 6. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji materiałowej, sprzętowej i przerobowej, w tym wydawanie,  kontrola, rozliczanie i weryfikacja kart drogowych,
 7. Zapewnienie właściwej organizacji pracy na oczyszczalni ścieków, w tym sporządzanie harmonogramów pracy dla pracowników  oczyszczalni dla  zapewnienia całodobowej obsługi,
 8. Prowadzenie nadzoru nad terminami ważności uprawnień i ewidencji pracowników uprawnionych do  obsługi urządzeń elektroenergetycznych, hydraulicznych,
 9. Nadzór i koordynowanie pracy pracowników zatrudnionych na stanowisku robotnik gospodarczy , w tym w szczególności prac: budowlanych, remontowych, malarskich, porządkowych w obiektach stanowiących własność Gminy,
 10. Wykonywanie przewozów samochodem służbowym w celu realizacji obowiązków służbowych.
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 1 =
Link
5 + 1 =