Karta Usługi


Numer karty usługi: FK.0143.05.2021
Data aktualizacji: 31.05.2021r.

 

Nazwa usługi Zgłoszenie do opodatkowania pojazdu
Wymagane dokumenty miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem (DT-1, DT-1/A)
Składajacy:
Podatnicy podatku od środków transportowych, tj. osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Termin złożenia:
Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.


Miejsce złożenia:
Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta,  Sekretariacie lub pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy W ciągu 30 dni od dnia złożenia informacji
Podstawa Prawna
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 . w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r. poz.2436)
Sposób odwołania Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
Miejsce załatwienia sparwy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. wymiaru podatków
15
wymiar@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 27
Dodatkowe uwagi nie dotyczy

Wzory dokumentów do pobrania:
DT-1, DT-1/A


Do pobrania

dt-1-06-04 0.07mb
dt-1a-06-03 0.06mb
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =