Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nazwa Usługi: Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty i miejsce i złożenia:
 1. Wymagane dokumenty:
 •     Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 •     Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 1.     Miejsce złożenia wniosku:
 •     Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty:
 • od wypisu do 5 stron – 30,00zł
 •  od wypisu powyżej 5 stron – 50,00
 •  od wyrysu 20,00zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200,00zł
 •  Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.
 •  Opłatę należy dokonać na konto Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz na numer:
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r. poz. 741)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Sposób odwołania: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, które należy wnieść za Pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarzego

13

gprzestrzenna@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 39.
Dodatkowe uwagi: nie dotyczy

 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =