• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
  • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Nazwa usługi Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • kserokopia książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz strony, na których jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej — książeczka wojskowa do wglądu (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej).
Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Podstawa prawna
  • art. 125 i 125a Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2019 r. Nr 153, poz. 752), art. 19 ust. 1 ustawy dni 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z I I października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. z 2011 r. nr 237 poz. 1412).
Sposób odwołania  W przypadku niewydania ww. dokumentów przysługuje powództwo do Sądu Pracy o nakazanie wydania zaświadczenia o wynagrodzeniu (sprawa ze stosunku pracy w rozumieniu art. 242 kp) oraz o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku wystąpienia szkody z tego tytułu.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu: 
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. kadr

18

kadry@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 30
Dodatkowe uwagi Z wnioskiem o wydanie ww. dokumentów może wystąpić pracownik lub były pracownik a w przypadku jego śmierci osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej z ZUS. 
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =