• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Wniosek o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o rewitalizacji
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:
 1. Wymagane dokumenty:
 •     Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o rewitalizacji
 •    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 1.     Miejsce złożenia wniosku:
 •  Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty:
 • Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł
 • Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.
 • Opłatę należy dokonać na konto Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz na numer:
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r. poz. 741)
 •  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735)
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Sposób odwołania: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarzego

13

gprzestrzenna@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 39
Dodatkowe uwagi: nie dotyczy
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =