• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
  • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Karta Usługi

Numer karty usługi: FK.0143.4.2021
Data aktualizacji: 31.05.2021r.

 

Nazwa usługi Zgłoszenie do opodatkowania lasu
Wymagane dokumenty miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia Wymagane dokumenty:

Informacja o lasach wraz z załącznikami (IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3)
Składajacy:
Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Termin złożenia:
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływa na wysokość opodatkowania


Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami (DL-1, ZDL-1, ZDL-2)
Składający:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin złożenia:
Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływa na wysokość opodatkowania

Miejsce złożenia:
Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta,  Sekretariacie lub pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy W ciągu 30 dni od dnia złożenia informacji
Podstawa Prawna
  • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r. poz. 1126).
Sposób odwołania Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. wymiaru podatków
15
wymiar@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 27
Dodatkowe uwagi nie dotyczy

Wzory dokumentów do pobrania:
IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3
DL-1, ZDL-1, ZDL-2


Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =