Zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

Nazwa usługi Ślub cywilny
Wymagane dokumenty
  • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają do wglądu ważny dokument tożsamości
  • Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  • Osoby  zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa nie później niż miesiąc przed terminem zawarcia małżeństwa, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu.
W przypadku ślubu poza lokalem USC dodatkowa opłata wynosi 1000 zł.

 
Termin załatwienia sprawy Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.
Po dokonaniu rejestracji małżeństwa, wydawany jest jeden bezpłatny odpis aktu stanu  cywilnego.

 
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020, poz. 463 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 poz. 1359 z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego Lubochnia
Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
tel. 44 7103510 wew. 49
Aneta Milczarek – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubochni

 
Dodatkowe uwagi Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, zostały sporządzone poza USC Lubochnia, należy dokonać starań, aby USC, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =