• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji


 

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o rewitalizacji
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o rewitalizacji
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

2. Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty:
  • Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł
  • Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.
  • Opłatę należy dokonać na konto Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz na numer:
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r. poz. 741)
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Sposób odwołania: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarzego

13

gprzestrzenna@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 39
Dodatkowe uwagi:  nie dotyczy

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =