• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
 • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty
Nazwa usługi Zameldowanie na pobyt czasowy
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dowód osobisty osoby meldującej się (w przypadku cudzoziemców – aktualny paszport, dokument podróży, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się, decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, dla obywatela UE – dowód osobisty lub paszport).
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 • pełnomocnictwo (w oryginale) oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania
 • przy zameldowaniu osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II Księgi Wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Opłaty Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie na pobyt czasowy - płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.
Termin załatwieina srawy Natychmiast
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24.09.2010 roku o ewidencji ludności  ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 930)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców  i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
tel. 44 7103510 wew. 48
Gabriela Miko – Inspektor

E-URZĄD
Dodatkowe uwagi Brak
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =