Nazwa usługi Zameldowanie na pobyt czasowy
Wymagane dokumenty
  • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
  • dowód osobisty osoby meldującej się (w przypadku cudzoziemców – aktualny paszport, dokument podróży, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się, decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, dla obywatela UE – dowód osobisty lub paszport).
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
  • pełnomocnictwo (w oryginale) oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania
  • przy zameldowaniu osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II Księgi Wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Opłaty Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie na pobyt czasowy - płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.
Termin załatwieina srawy Natychmiast
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24.09.2010 roku o ewidencji ludności  ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 930)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców  i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
tel. 44 7103510 wew. 48
Aneta Fik – Inspektor

E-URZĄD
Dodatkowe uwagi Brak

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 2 =
Link
1 + 2 =