• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Wójt Gminy Lubochnia zawiadamia, że Rada Gminy Lubochnia Uchwałą Nr XLVI/276/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia częściowego z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 6000), dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Od dnia 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
  • 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 80,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.
  1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz   nowej stawki opłaty.
  3. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
  4. Mieszkańcy, którzy do tej pory nie korzystali z częściowego zwolnienia z opłaty mogą to uczynić poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wskazanie w niej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku. Złożenie takiej deklaracji skutkować będzie przyznaniem zwolnienia w wysokości 4 zł od osoby oraz zaprzestaniem odbioru bioodpadów komunalnych z nieruchomości. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać u sołtysa, w Urzędzie Gminy Lubochnia, jak również ze strony internetowej Urzędu Gminy Lubochnia (BIP Lubochnia).                                                                
  5. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy uiszczać raz na miesiąc, bez wezwania, w terminie do 10-ego dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Gminy Lubochnia, nr konta:  72 8985 0004 0010 0143 7878 0039. W tytule przelewu należy wpisać nazwę opłaty, miesiąc za który dokonywana jest płatność, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości której opłata dotyczy.
  6. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc styczeń i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku.
 
Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Usług Komunalnych Urzędu Gminy Lubochnia, pokój nr 22 lub pod nr tel. (44) 7103-510 wew. 35

 
 
Piotr Majchrowski
Wójt Gminy Lubochnia
 

 
Zakładka o gospodarce odpadami na stronie BIP tutaj.

Harmonogramy odbioru odpadów do pobrania poniżej:
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =