• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Nazwa usługi Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
Wniosek  o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami.
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w biurze obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty
  •  Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2)45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
Podstawa prawna Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
  • Uchwała NR XXXIX/238/21 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Sposób odwołania Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Usług Komunalnych
Stanowisko ds. rozliczeń;
Numer 17;
ruk.rozliczenia@lubochnia.pl;
44 710 35 10 wew. 72
Dodatkowe uwagi Wójt Gminy jest obowiązany potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =