Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień jest dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie
Na terenie Gminy Lubochnia występują dwa punkty szczepień:

  •     NZOZ w Lubochni ul. Łódzka 17, 97- 217 Lubochnia
  •     Filia w Glinniku

Jak się zarejestrować?
Są trzy sposoby rejestracji:

  1. Telefonicznie pod całodobową bezpłatną infolinią pod nr 989;
  2. W ośrodku zdrowia w Lubochni:
  • telefonicznie pod nr: 44 710 31 90 lub 516 782 717;
  • poprzez wrzucenie kartki do skrzynki listowej lub osobisty kontakt w ośrodku (zgłoszenie w ośrodku zdrowia winno zawierać: imię i nazwisko, wiek i nr telefonu kontaktowego).
         3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie internetowej pacjent.gov.pl.

Koordynatorem ds. transportu na szczepienia jest Pani Albina Grejber,
nr. tel. 44 710 35 10 wew. 55. Osoba, która chciałaby skorzystać z transportu do punktu szczepień powinna zgłosić ten fakt koordynatorowi ds. transportu na szczepienia.

Zasady organizowania i dokumentowania dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

§ 1.  Do przewozu osób uprawnionych do punktów szczepień przewiduje się następujące środki transportu:

  • samochód Skoda Octavia o nr. rej. ETM60S8;
  • samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER o nr. rej. ETM8C11pojazd dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
  • lekkie samochody uprzywilejowane jednostki OSP Małecz o nr. rej. ETMPL99 i OSP Nowy Jasień o nr. rej. ETM9LG8 z terenu gminy Lubochnia.
  • W uzasadnionych przypadkach sytuacja przewozu osób uprawnionych do punktu szczepień może być zlecona podmiotowi zewnętrznemu.

§ 2. Osoba chcąca skorzystać z dowozu przekazuje na infolinię 502 002 128 co najmniej następujące informacje:
1)    imię i nazwisko, adres zamieszkania (na terenie gminy Lubochnia), adres punktu szczepienia oraz datę i godzinę szczepienia;
2)    składa ustne oświadczenie o:
    braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień, wskazując na przyczyny nie do przezwyciężenia uniemożliwiające dotarcie do punktu szczepień we własnym zakresie, lub  o posiadaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N lub odpowiednio o I grupie z w/w schorzeniami, podając symbol orzeczenia, datę wydania i datę ważności;
3)    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, określonych w pkt 1 niezbędnych do zorganizowania dowozu na szczepienie.
2. W przypadku zgłoszenia przez Pacjenta potrzeby organizacji transportu w trakcie procedury rejestracji za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji, organizacja transportu realizowana będzie po przekazaniu przez podmiot, który wykonywał będzie szczepienia listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora gminnego.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 przekazane telefonicznie podlegają potwierdzeniu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu realizacji transportu. Dopuszcza się formę skanu na adres obrona@lubochnia.pl Potwierdzenia pisemnego wymaga się w przypadku dokonania również zgłoszenia potrzeby transportu na podstawie listy przekazanej przez punkt szczepień do koordynatora.
4. Na żądanie Koordynatora gminnego osoba korzystająca z dowozu jest zobowiązana okazać do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
5.Koordynator gminny w oparciu o przyjęte oświadczenia, co najmniej w formie ustnej, prowadzi na bieżąco rejestr zgłoszeń na dowóz do punktów szczepień i w porozumieniu z jednostkami wyznaczonymi do transportu sporządza harmonogram przewozów. Do rejestru zgłoszeń dołącza dane zawarte w ust. 3.
6. Przewóz na szczepienie realizowany jest z zachowaniem wymogów sanitarnych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpiecznego transportu do punktów szczepień.
7. Na wniosek osoby uprawnionej do transportu, jeśli zachodzi taka potrzeba, w trakcie przewozu może towarzyszyć jej opiekun.
8. Wniosek o którym mowa w ust. 7 osoba uprawniona do transportu na szczepienia winna zgłosić do koordynatora gminnego wraz z oświadczeniem nie później niż dzień przed wskazanym terminem szczepienia.
9. W dniu realizacji dowozu, osoba dowożona na szczepienie lub jej opiekun, o którym mowa w ust. 7 potwierdza swoim podpisem wykonanie usługi.

10.W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na transport organizowanego przez gminę w pozostałych przypadkach koordynator indywidualnie ustala potrzebę udziału i wyznaczenia opiekuna.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =