• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty
Nazwa usługi: Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z działki stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z działki stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty:
  • Opłata skarbowa: brak za rozpatrzenie zgłoszenia.
  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł (w przypadku gdy ustanowiono pełnomocnika).
  • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (wydawane na wniosek w sytuacji gdy wnioskodawca nie chce czekać na upływ 14 dni od przeprowadzenia oględzin po których w przypadku braku sprzeciwu w formie decyzji następuje tzw. milcząca zgoda organu): 17 zł
 Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubochnia, prowadzony w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz., numer :
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: Przeprowadzenie oględzin nie później niż w ciągu 21 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego zgłoszenia. 14 dni od dnia oględzin na wydanie w formie decyzji administracyjnej sprzeciwu od zgłoszenia w przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych. Po 14 dniach tzw. milcząca zgoda organu. Po oględzinach możliwość złożenia wniosku o wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (aby nie czekan na upływ powyżej wskazanego terminu po którym w przypadku braku podstaw do wniesienia sprzeciwu następuje tzw. milcząca zgoda) - zaświadczenie wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni po wniesieniu opłaty skarbowej.
Podstawa prawna:
  • Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Sposób odwołania: Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania ewentualnej decyzji o sprzeciwie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

1

srodowisko@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 42
Dodatkowe uwagi: nie dotyczy

 

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =