Karta Usługi
 

Numer karty usługi: FK.0143.7.2021
Data aktualizacji: 10.05.2021r.

 

Nazwa usługi Uiszczanie opłaty od posiadania psa
Wymagane dokumenty miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia
Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania w terminie do dnia 30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie terminu płatności  w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się  proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek zapłaty.

Opłaty od posiadania psów  nie pobiera się od:
  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Opłaty  
Termin załatwienia sprawy
 
Podstawa Prawna      • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
       poz. 1170)
     • Uchwała Nr XVI/62/07 Rady Gminy Lubochnia z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie opłaty
       od posiadania psów
Sposób odwołania
 
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. wymiaru podatków
15
wymiar@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 27
Dodatkowe uwagi
 


Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr XVI/62/07 Rady Gmniny Lubochnia z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =