Nazwa usługi: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Wymagane dokumnety oraz miejsce ich złożenia: 1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty:
  • Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205,00 zł.
  • Opłata skarbowa za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205,00 zł.
  • Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby - 105,00 zł.
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 7,00 zł.
  • Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubochnia, prowadzony w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz., numer :
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami), w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.  Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko         (Dz. U. z 2019 poz. 1839)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Sposób odwołania: Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

1

srodowisko@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 42
Dodatkowe uwagi: nie dotyczyDo pobrania

FORMUL~1 0.03mb
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =