Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


 

Nazwa Usługi: Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty i miejsce i złożenia: 1. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

2. Miejsce złożenia wniosku:
 • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty:
 • od wypisu do 5 stron – 30,00zł
 • od wypisu powyżej 5 stron – 50,00
 • od wyrysu 20,00zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200,00zł
 • Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.
 • Opłatę należy dokonać na konto Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz na numer:
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r. poz. 741)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Sposób odwołania: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, które należy wnieść za Pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarzego

13

gprzestrzenna@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 39.
Dodatkowe uwagi: nie dotyczy
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 8 =
Link
5 + 8 =