• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków

Nazwa usługi Zawarcie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług:
Umowa z odbiorcą na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawierana jest na pisemny wniosek odbiorcy usług. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołu odbioru przyłącza wodociągowego.
Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zawarcie umowy,
  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,
Miejsce złożenia:
Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta, Sekretariacie lub pokoju nr 17
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy
 
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
  • Uchwała nr XXXIX/238/21 Rady Gminy Lubochnia w sprawie regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków (Dz.U. Woj. Łódzkiego  z 2021r. poz. 2406)
Sposób odwołania Odwołanie wnosi się do Wójta Gminy
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu:
Referat Usług Komunalnych

Stanowisko ds. rozliczeń

17

wodkan@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 71
Dodatkowe uwagi nie dotyczy

Zawartość podstrony Zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =