• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty
Nazwa Usługi Świadczenia rekompensujące
Wymagane dokumenty oraz miejscach złożenia
  • Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego
  • zaświadczenie o okresie odbytych  przez żołnierza ćwiczeń wojskowych, wystawione przez  dowódcę jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza lub po dniu jego zwolnienia.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy do 7 dni od dnia złożenia wniosku
Podstawa prawna
  • ustawa  z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad   ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym   ćwiczenia wojskowe (Dz.U. 2000 nr 13 poz. 155)
Sposób odwołania Odwołanie można wnieść do wojewody łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Lubochnia
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia Dworska
Pokój numer 18
Uwagi Brak uwag
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 3 =
Link
5 + 3 =