• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

W zakres działań Referatu Rozwoju Gospodarczego wchodzą w m. in. następujące zadania:

1) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej Gminy:

 • opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 • prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2) Ochrona środowiska:
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezloweń na usunięcie drzew lub krzewów;
 • prowadzenie postępowań dotyczących tzw. decyzji środowiskowych;
 • opracowywanie gminnego planu utylizacji azbestu i jego realizacja;
 • opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt i jego relizacja;
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającą na grunty sąsiednie.
3) Z zakresu dróg gminnych (nie obejmują bierzącego utrzymiania dróg gminnych):
 • prowadzenie ewidencjji dróg gminnych oraz nadzór nad okresowymi kontrolami stanu dróg;
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z drogą;
 • uzgadnianie projektów inwestycji liniowych w pasie drogowym dróg gminnych;
 • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją lub przebudową zjazdów;
 • prowadzenie ewidecji, naliczanie oraz aktualizacja opłat za zajęcie pasa drogowego;
 • prowadzenie spraw związanych z stałą organizacją ruchu drogowego.
4) Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomościami:
 • prowadzenie ewidecji nieruchomości gminnych;
 • obrót niechumościami gminnymi - sprzedaż, darowizna, zamiana, oddawanie w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd;
 • nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu.
5) Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, scalenia nieruchomości.
6) Lokale socjalne.
7) Nadawanie i zmiany numeracji porządkowej nieruchomości.
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =