• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
 • Rachmistrzowie będą dzwonić! Rachmistrz zadzwoni do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub na infolinii.
 • Ostrzeżenie meteorologiczne: Upał/2 stopnia, od godz. 14:00 dnia 18.06.2021r. do godz. 19:00 dnia 22.06.2021r. Prognozuje się upały Temperatura  maksymalna w dzień od 30C do 32C. Temperatura minimalnma w nocy od 17C do 19C.
Zamknij komunikaty

W zakres działań Referatu Rozwoju Gospodarczego wchodzą w m. in. następujące zadania:

1) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej Gminy:

 • opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 • prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2) Ochrona środowiska:
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezloweń na usunięcie drzew lub krzewów;
 • prowadzenie postępowań dotyczących tzw. decyzji środowiskowych;
 • opracowywanie gminnego planu utylizacji azbestu i jego realizacja;
 • opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt i jego relizacja;
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającą na grunty sąsiednie.
3) Z zakresu dróg gminnych (nie obejmują bierzącego utrzymiania dróg gminnych):
 • prowadzenie ewidencjji dróg gminnych oraz nadzór nad okresowymi kontrolami stanu dróg;
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z drogą;
 • uzgadnianie projektów inwestycji liniowych w pasie drogowym dróg gminnych;
 • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją lub przebudową zjazdów;
 • prowadzenie ewidecji, naliczanie oraz aktualizacja opłat za zajęcie pasa drogowego;
 • prowadzenie spraw związanych z stałą organizacją ruchu drogowego.
4) Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomościami:
 • prowadzenie ewidecji nieruchomości gminnych;
 • obrót niechumościami gminnymi - sprzedaż, darowizna, zamiana, oddawanie w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd;
 • nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu.
5) Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, scalenia nieruchomości.
6) Lokale socjalne.
7) Nadawanie i zmiany numeracji porządkowej nieruchomości.
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =