Rejestracja działalności gospodarczej – zmiana wpisu

Procedura zmiany w działalności gospodarczej:
1. Złożenie wniosku CEIDG-1
a. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! W przypadku przygotowania wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
b. przez PEŁNOMOCNIKA;
 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
 • jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.
c. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
d. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej  (www.ceidg.gov.pl)  -  wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany
2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
3. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
4. Zmiana publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

Informacje dodatkowe:
Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 • w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS
 • w przypadku zgłoszenia informacji o usunięciu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS
 • w przypadku zgłoszenia informacji o zmianie informacji o zarządcy sukcesyjnym należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS
Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o zmianę w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej niżej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli chcesz w nich dokonać zmiany. Oznaczeniem zmiany w danym polu jest wpisanie znaku “x” w kwadrat znajdujący się przy numerze rubryki.
01. Rodzaj wniosku
03. Dane wnioskodawcy
- 3. PESEL
- 4. NIP
- 5. REGON
- 6. Nazwisko
- 7. Imię pierwsze
- 15. Oświadczenia
07. Nazwa skrócona
12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w…
17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego

Uwaga!
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną  zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

Więcej informacji na:

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =