Nazwa usługi: Przeprowadzenie procedury mającej na celu demontaż, usuniecie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu posesji stanowiących własność osób fizycznych
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o demontaż i usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi wraz z wymaganymi załącznikami (w określonych sytuacjach potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanycyh).

2. Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty: Opłata skarbowa: brak
Termin załatwienia sprawy: Procedura ma charakter złożony, wieloetapowy i różnorodny. Jej finalnym efektem jest fizyczny demontaż, usunięcie, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest albo usunięcie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest przez wybrany specjalistyczny podmiot zewnętrzny. Wnioski na dany rok należy składać w terminie ustalanym każdorazowo przez Urząd Gminy Lubochnia na dany rok. Termin realizacji finalnej usługi jest uzależniony głównie od terminu uzyskania przez gminę dotacji celowej na ten cel, przyznawanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, późniejszego przeprowadzenia procedury wyłonienia specjalistycznego podmiotu zewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz od harmonogramu prac tego specjalistycznego podmiotu zewnętrznego.
Podstawa prawna:
  • Uchwała Rady Gminy Lubochnia Nr LVIII/265/10 Rady Gminy Lubochnia  w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Lubochnia wraz z prognozą oddziaływania Programu Usuwania Azbestu na środowisko (Dz. U. Województwa Łódzkiego z dnia 15 października 2010 r.  Nr 299, poz. 2498).
  • Zasady przyznawania dotacji celowej określane każdorazowo przez WFOŚiGW na dany rok.
Sposób odwołania: Nie dotyczy
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

1

srodowisko@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 42
Dodatkowe uwagi: nie dotyczy

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =