Debata nad Raportem o stanie gminy

Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Lubochnia do dnia 31 maja 2021r. przedstawia Radzie Gminy Lubochnia Raport o stanie Gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lubochnia.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lubochnia odbędzie się 25 czerwca 2021 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2021 r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy w Lubochni – pokój nr 20 (Biuro Rady).
 

Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia

                                                                                                                                   inż. Paweł Bachura

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =