Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna może Pan/i wybrać jeden z trybów postępowania:        

  • Utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu www.ceidg.gov.pl, zalogowanie się, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie, tylko wtedy, gdy – przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany ( więcej informacji o profilu zaufanym na epuap.gov.pl).
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku roboczego). Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. Uwaga ! W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy.
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis przedsiębiorcy musi być notarialnie potwierdzony. W przypadku, gdy osoba fizyczna składa wniosek w gminie organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, wydaje pokwitowanie przyjęcie wniosku i przekształca go w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym, następnie przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
  • Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
  • Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
  • Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG  oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP.
  • Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające  Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby  fizycznej w Polsce są nielegalne.
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =