• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Program "Czyste powietrze"

         

        

 CZYSTE POWIETRZE 

 


Gmina Lubochnia  podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy Lubochnia będą mogli składać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy  Lubochnia.
Wnioski o dofinansowanie można składać przez:

 • aplikację internetową  „Portal Beneficjenta” https://portal.wfosigw.lodz.pl/ (konieczne jest dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami – można wysłać listownie do WFOŚiGW w Łodzi lub złożyć w Urzędzie Gminy w celu przekazania wniosku)
 • serwis gov.pl https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym)
Punkt konsultacyjno- informacyjny będzie czynny w Urzędzie Gminy Lubochnia:
Wtorek 09.00 – 14.00
Środa 08.00 – 12.00
Czwartek 09.00 – 14.00
Wypełnianie wniosków odbywać się będzie z pomocą pracownika Urzędu Gminy, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomagał w wypełnieniu wniosku.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu:
+48 (44) 710 35 10 wew. 72 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.


Wniosek o dofinansowanie wypełniany zostaje na podstawie danych i  informacji własnych Wnioskodawcy. Za poprawność i rzetelność  danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.
                              Informacje o programie Czyste Powietrze
Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termo modernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:
Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania
Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.
Pod uwagę brany jest tylko dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):
• stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
• ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
• z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
• niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.
Dofinansowanie w formie
1. dotacji,
2. dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania
Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
o 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
o 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:
 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z Pit
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 •  niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Zaświadczenie o dochodach niezbędne do wniosku o dotację w ramach programu Czyste Powietrze  (podwyższony poziom dofinansowania) mieszkańcy Gminy Lubochnia otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie w formie
1. dotacji,
2. dotacji z prefinansowaniem,
3. dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
4. pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania
Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
o 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
o 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie w formie
 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,
 • pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).


Trzy formy dofinansowania
 • Dotacja
 • Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków.
 • Dotacja z prefinansowaniem
 • Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego
 • Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.
 • Trzy ścieżki składania wniosków
 • Wybierz najwygodniejszą dla siebie ścieżkę złożenia wniosku o dofinansowanie:
 • na stronie gov.pl,
 • w urzędzie,
 • w wybranych bankach,
Ważne :
 • Wnioski składane w ramach programu „Czyste Powietrze” rozpatrywane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), właściwe dla lokalizacji budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie.
 • Wniosek składany papierowo należy wysyłać do właściwego wfośigw zgodnie z powyższą zasadą.
 • Wnioski złożone do niewłaściwego terytorialnie wfośigw lub NFOŚiGW nie będą rozpatrywane
 • w ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku (potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument ze złomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali),
 • w ramach Programu można złożyć tylko jeden wniosek w ramach Programu (najlepiej kompleksowy). W przypadku osób, które skorzystały z poprzedniej wersji Programu, mogą złożyć wniosek ponownie w nowej wersji Programu, ale na inny zakres,
 • w przypadku posiadania zarówno nieefektywnego kotła na paliwo stałe oraz kotła gazowego możliwa jest wymiana tego pierwszego pod warunkiem, że ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku) nie jest wyższa niż 5 600 kWh/rok,
 • jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne osobną księgą wieczystą, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal (niezależnie kiedy został on wydzielony),
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe) lub w budynkach gospodarczych oraz w częściach istniejących budynków będących dobudówką,
 • nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji  budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowanie,
 • w przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania,
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięć, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.,
 • w przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Mój
Prąd może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu Mój Prąd,
 • dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termo modernizacyjną ulgą podatkową,
 • w obecnej uproszczonej wersji wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jeśli zamierza ocieplić przegrody budowlane wskazuje przegrody budowlane, które zamierza ocieplić i podaje powierzchnię tych przegród. Wyliczenie odpowiedniej grubości wybranego przez Wnioskodawcę rodzaju izolacji jest możliwe przy wykorzystaniu kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/. Kalkulator grubości izolacji wylicza minimalną wymaganą grubość dodatkowego ocieplenia,
 • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych,
 • zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku, WT2021(współczynnik przenikania ciepła to 0,9 W/m2K dla okien  pionowych oraz 1,1 W/m2K dla okien połaciowych, dla drzwi zewnętrznych nie wyższy niż 1,3 W/m2K )
 • w przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej (tylko z wymianą źródła ciepła) warunkiem wypłaty dotacji na ten koszt kwalifikowany jest przedstawienie przez Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem
 • Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW. Wniosek złożony w gminie, która zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze zostanie przekazany do właściwego WFOŚiGW  i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z porozumieniem gmina powinna przekazać wniosek do WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia w gminie.
 • Podstawą wypłacenia dotacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność do WFOŚiGW, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. W  przypadku zadań zakończonych, dopuszcza się złożenie wniosku o płatność równocześnie lub po złożeniu wniosku o dofinansowanie, przed potwierdzeniem zawarcia umowy z Beneficjentem przez WFOŚiGW. Do rozliczenia można złożyć maksymalnie trzy wnioski (dwa częściowe i jeden końcowy) o płatność oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne wnioski o  płatność. W pierwszym rozliczeniu musi być uwzględniona wymiana źródła ciepła


Zapowiedź zmian w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić
koszt kwalifikowany
W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” (PPCP lub program) pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.
Zmiany te mają na celu ochronę beneficjentów i zapewnienie, że dofinansowanie w ramach PPCP będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Gwarancją tego będzie wpisanie danej pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a dotowane będą tylko te pompy ciepła, które zostaną wpisane na „uszczelnioną” listę ZUM.
Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny, przy czym nie planuje się w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów PPCP, a jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM.


Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”
 • Publikacja (ogłoszenie) programu ze zmianami dot. pomp ciepła: styczeń 2024 roku
 • Obowiązywanie nowych warunków dotyczących pomp ciepła (zakończenie okresu przejściowego, umożlwiającego zakup i montaż pomp ciepła na dotychczasowych zasadach): 1 kwietnia 2024 roku.

Najważniejsze planowane zmiany dot. pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze”
 • Do dofinansowania w ramach PPCP kwalifikowane będą wyłącznie pompy ciepła, których parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
 • Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów PPCP.
 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
 • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z ww. badań (raport będzie mógł być sporządzony w języku innym niż polski, z zastrzeżeniem, że dodatkowo dostarczona musi być skrócona wersja tego raportu w języku polskim).

Pompa ciepła powietrze/woda a. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
b. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
c. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda określone w rozporządzeniach 811⁄2013, 813⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
d. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.
Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej a. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
b. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.
c. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811⁄2013, 813⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
d. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.
Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.
Pompa ciepła powietrze/powietrze a. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
b. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/powietrze określone w rozporządzeniach 626⁄2011 i 206⁄2012, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
c. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/powietrze muszą być wpisane na listę ZUM.
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej a. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
b. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.
c. Wymogi dla gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811⁄2013, 813⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
d. Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.
Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.
Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej a. Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
b. Wymogi dla pompy ciepła do cwu określone w rozporządzeniach 812⁄2013, 814⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 16147, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem pompy ciepła na listę ZUM.
c. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM.

Kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie / Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
W przypadku kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet także planowane jest wprowadzenie obowiązku wyboru urządzeń wyłącznie spośród wpisanych na listę ZUM. Wprowadzenie tego warunku spowodowane jest coraz częściej pojawiającymi się przypadkami podawania przez producentów/sprzedawców nieprawdziwych informacji o urządzeniu i wprowadzaniu tym samym beneficjentów PPCP w błąd polegający na tym, że kocioł spełnia wymogi programu.
Nie planuje się jednak w przypadku tych źródeł ciepła, zmiany wymogów, które będą musiały spełniać kotły w stosunku do wymogów obowiązujących w obecnej wersji PPCP. Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie na liście ZUM są wpisane.
Planowany termin wprowadzenia obowiązku wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny wyłącznie z listy ZUM będzie taki sam jak w przypadku pomp ciepła.
Kontakt:
Punkt Konsultacyjno- Informacyjny  w Lubochni  tel. +48 (44) 710 35 10 wew. 72, pokój nr 9
Kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wydawanych zaświadczeń tel. +48 (44) 710 35 10 wew. 60

Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze po numerem telefonu: 22 340 40 80, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Z infolinii wnioskodawcy mogą skorzystać zarówno przed, jak i po złożeniu wniosku.
Możliwy jest również indywidualny kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod numerem telefonu: 42 208 20 91 (poniedziałek - piątek godz. 7.30 – 15.30), bądź drogą mailową na adres: fundusz@wfos.lodz.pl Informacje o programie Czyste Powietrze

Załączniki do pobrania obowiązujące od 3 stycznia 2023r.:

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =