Wniosek o odpis instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Lubochnia

Wniosek o odpis instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Lubochnia

Nazwa usługi Rozpatrywanie wniosku o odpis instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Lubochnia
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia  Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Lubochnia.
Załączniki:
  • dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm)
Termin załatwienia sprawy 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
Sposób odwołania Nie dotyczy
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu:   
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

23

promocja@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 23
Dodatkowe uwagi Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.


 
 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 1 =
Link
3 + 1 =