• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Nazwa usługi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pracodawca w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu powinien złożyć:
1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wg załącznika – wzór nr 1),
2. Załączniki do wniosku wymienionego w ust. 1:
  •  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
  •  Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
  •  Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  •  Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  •  Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
  • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
  • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (wg załącznika nr 3),
  •  Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg załącznika – wzór nr 2).
Nadmienia się że:
1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej przygotowanie  zawodowe młodocianego, kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym oraz kopię   dyplomu lub świadectwa potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego, pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem  własnoręcznie,
2) zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i złożył egzamin z wynikiem pozytywnym należy przedstawić w oryginale.
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97 -217 Lubochnia w Biurze Obslugi Interesantów lub w Sekretariacie

 
Opłaty Nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 
Podstawa prawna
1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
5. Art. 37 ust.1 oraz art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.
Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str.1).


 
Sposób odwołania
Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyznania dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianych pracowników służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

 
Miejsce załatwienia sprawy
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

e-mail:

numer telefonu:


 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia

Stanowisko ds. kadr i płac

9

cuw@lubochnia.pl

44 7103510 wew. 75
 
Dodatkowe uwagi
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Lubochnia, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Wysokość dofinansowania wynosi:
• w przypadku nauki zawodu – 8 081,00 zł  - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
• w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
• w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – 10 000,00 zł.
W oświadczeniu o uzyskanej pomocy de minimis (wzór nr 2) należy uwzględnić pomoc
de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie uzyskaną
w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do której przedsiębiorca otrzymał  zaświadczenia o pomocy
de minimis.
Nie jest konieczne wypełnianie części B formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg załącznika wzór nr 3), ponieważ do wyliczenia wartości pomocy publicznej nie wykorzystuje się stopy referencyjnej.
W części  D  formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc pn.  „Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis”:
-przy pytaniu: „Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?” - powinna zostać wybrana opcja „tak”,
-przy pytaniu: „Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis?” - należy zaznaczyć opcję „nie”.
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =