• Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Termin składania prac do 13.12.2022r.
Zamknij komunikaty

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Nazwa usługi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pracodawca w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu powinien złożyć:
1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wg załącznika – wzór nr 1),
2. Załączniki do wniosku wymienionego w ust. 1:
  •  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
  •  Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
  •  Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  •  Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  •  Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
  • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
  • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (wg załącznika nr 3),
  •  Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg załącznika – wzór nr 2).
Nadmienia się że:
1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej przygotowanie  zawodowe młodocianego, kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym oraz kopię   dyplomu lub świadectwa potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego, pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem  własnoręcznie,
2) zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i złożył egzamin z wynikiem pozytywnym należy przedstawić w oryginale.
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97 -217 Lubochnia w Biurze Obslugi Interesantów lub w Sekretariacie

 
Opłaty Nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 
Podstawa prawna
1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
5. Art. 37 ust.1 oraz art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.
Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str.1).


 
Sposób odwołania
Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyznania dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianych pracowników służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

 
Miejsce załatwienia sprawy
Nazwa jednostki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

e-mail:

numer telefonu:


 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia

Stanowisko ds. kadr i płac

9

cuw@lubochnia.pl

44 7103510 wew. 75
 
Dodatkowe uwagi
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Lubochnia, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Wysokość dofinansowania wynosi:
• w przypadku nauki zawodu – 8 081,00 zł  - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
• w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
• w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – 10 000,00 zł.
W oświadczeniu o uzyskanej pomocy de minimis (wzór nr 2) należy uwzględnić pomoc
de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie uzyskaną
w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do której przedsiębiorca otrzymał  zaświadczenia o pomocy
de minimis.
Nie jest konieczne wypełnianie części B formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg załącznika wzór nr 3), ponieważ do wyliczenia wartości pomocy publicznej nie wykorzystuje się stopy referencyjnej.
W części  D  formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc pn.  „Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis”:
-przy pytaniu: „Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?” - powinna zostać wybrana opcja „tak”,
-przy pytaniu: „Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis?” - należy zaznaczyć opcję „nie”.
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =