Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej


 

Nazwa usługi: Zezwolenie za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczenia rządzeń infrastruktury technicznej.
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wraz z wymaganymi załącznikami

2. Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty: 1. Opłata skarbowa - nie dotyczy
2. Opłata administracyjna w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg gminnych:

  • Wysokość opłaty ustalona jest jako iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego, okresu zajęcia pasa drogowego oraz stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określonej w uchwale Rady Gminy Lubochnia.


3. Opłata z tytułu najmu lub dzierżawy w związku z udostępnieniem drogi wewnętrznej:
  • Wysokość opłaty ustalona jest jako iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego, okresu zajęcia pasa drogowego oraz stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych określone w zarządzeniu Wójta Gminy Lubochnia.
  •     Opłatę należy dokonać na konto Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim na numer:
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
    Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej następuje poprzez podpisanie umowy najmu lub dzierżawy.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 470 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1264)
  • Uchwała nr XVII/119/19 Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 istopada2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lubochnia na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2019 r. poz. 7094)
  • Zarządzenie Nr 29/2012/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy Lubochnia.
Sposób odwołania: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Stanowisko ds. gospodarowania zasobami komunalnymi gminy;

1

budownictwo@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 41
Dodatkowe uwagi: brak

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =