• Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Termin składania prac do 13.12.2022r.
Zamknij komunikaty

W zakres działań Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych wchodzą w szczególności następujące zadania:
1) Przygotowanie procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa.
2) Realizacja, nadzór i rozliczanie inwestycji gminnych.
3) Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczych przyszłym użytkownikom/zarządcom inwestycji.
4) Pozyskiwanie i rozliczanie otrzymanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych, w tym z funduszy europejskich.
5) Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6) Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.
7) Opracowywanie planów inwestycyjnych oraz Strategii Rozwoju Gminy.
8) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych inwestycji i prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =