• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

W zakres działań Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych wchodzą w szczególności następujące zadania:
1) Przygotowanie procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa.
2) Realizacja, nadzór i rozliczanie inwestycji gminnych.
3) Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczych przyszłym użytkownikom/zarządcom inwestycji.
4) Pozyskiwanie i rozliczanie otrzymanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych, w tym z funduszy europejskich.
5) Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6) Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.
7) Opracowywanie planów inwestycyjnych oraz Strategii Rozwoju Gminy.
8) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych inwestycji i prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =