• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty
Nazwa usługi: Wydanie decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów.
Wymagane dokumnety oraz miejsce ich złożenia: 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie.
Opłaty:
  • Opłata skarbowa - zwolnienie czynności wydania zezwolenia z opłaty.
  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł (w przypadku gdy ustanowiono pełnomocnika).
  • Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubochnia, prowadzony w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz., numer :
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (złożenia kompletnego wniosku), w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna:
  • Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Sposób odwołania: Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

1

srodowisko@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 42
Dodatkowe uwagi: nie dotyczy

 Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 3 =
Link
1 + 3 =