Karta Usługi

Numer karty usługi: FK.0143.3.2021
Data aktualizacji: 10.05.2021r.

Nazwa usługi Zgłoszenie do opodatkowania gruntów  rolnych
Wymagane dokumenty miejsce i termin oraz podmioty zobowiązane do ich złożenia
Wymagane dokumenty:

Informacja o gruntach wraz z załącznikami (IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3)
Składajacy:
Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych

Termin złożenia:
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływa na wysokość opodatkowania


Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami (DR-1, ZDR-1, ZDR-2)
Składający:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin złożenia:
Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływa na wysokość opodatkowania

Miejsce złożenia:
Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta,  Sekretariacie lub pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy W ciągu 30 dni od dnia złożenia informacji
Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji  o gruntach
  i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r. poz. 1105)

 
Sposób odwołania Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. wymiaru podatków
15
wymiar@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 27
Dodatkowe uwagi Nie dotyczy

Wzory dokumentów do pobrania:
 IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3
DR-1, ZDR-1, ZDR-2


Do pobrania

IR-1 0.36mb
DR-1 0.25mb
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =