Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Lubochnia.

Data publikacji strony internetowej: 1990-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
2023-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają pełnej transkrypcji
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF,
 • Pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Lambert.
E-mail: dostepnosc@lubochnia.pl
Telefon: 502 002 128

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie;
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Lubochnia
Adres: ul. Tomaszowska 9,
Lubochnia Dworska,
97-217 Lubochnia
E-mail: gmina@lubochnia.pl
Telefon: 44 710 35 10
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Aby dostać się do budynku należy zadzwonić telefonem na numer 44 710 35 10 -  poinformować o tym pracownika urzędu. Z boku głównego wejścia znajduje się platforma umożliwiająca transport wózka na parter budynku.

 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Wewnątrz budynku brak jest windy.
 • Przed budynkiem znajduje się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Brak oznaczeń w jeżyku braila.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W punkcie informacyjnym znajduje przenośna pętla indukcyjna.
 • W Urzędzie aktualnie można skorzystać z usług wideotłumacza.


Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =