• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty
Nazwa Usługi: Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wymagane dokumenty oraz miejce ich złożenia:
  1. Wymagane dokumenty:
  •     ​Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami.
  1. Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w punkcie obsługi interesanta lub sekretariacie
Opłaty:
  • Opłata skarbowa w wysokości 598,00 zł.
  • Zwolenie z opłaty, gdy wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego wniosek dotyczy.
  • Opłatę należy dokonać na konto Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz na numer:

56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy: 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r. poz. 741)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Sposób odwołania: Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia.
Miejsce załatwienia sprawy: Nazwa komórki organizacyjnej

Nazwa stanowiska

Numer pokoju

E-mail

Numer telefonu
Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarzego

13

gprzestrzenna@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 39

 
Dodatkowe uwagi: nie dotyczy

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =