• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Wydanie odpisu (duplikatu) świadectwa pracy / wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu

Odpis (duplikat) świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu
 

Nazwa usługi Wydanie odpisu (duplikatu) świadectwa pracy / wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie odpisu (duplikatu) świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu
  • kserokopia książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz strony, na których jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej — książeczka wojskowa do wglądu (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej).
Miejsce złożenia wniosku:

  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Podstawa prawna
Sposób odwołania  W przypadku odmowy wydania odpisu świadectwa pracy/ zaświadczenia o zatrudnieniu przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do Sądu Pracy o nakazanie wydania ww. dokumentów (sprawa ze stosunku pracy w rozumieniu art. 242 kp) oraz o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku wystąpienia szkody z tego tytułu.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu:
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. kadr

18

kadry@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 30
Dodatkowe uwagi Z wnioskiem o wydanie ww. dokumentów może wystąpić pracownik lub były pracownik a w przypadku jego śmierci: małżonek (wdowiec, wdowa), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki i dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed uzyskaniem pełnoletności, rodzicom i osobom przysposabiającym.
 
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =