• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Nazwa usługi
Ślub konkordatowy

 
Wymagane dokumenty
  • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają ważne dowody osobiste lub paszporty.
  • Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, zostały sporządzone poza USC Lubochnia, należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.
  • Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci wypełniają i podpisują w obecności kierownika zapewnienie.
  • W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
Opłaty
Zaświadczenie jest wolne od opłat.
Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę należy wnieść przelewem na konto:
Urząd Gminy Lubochnia
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036


 
Termin załatwienia sprawy Zaświadczenie wydaje wybrany przez strony kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

 
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020, poz. 463 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 poz. 1359 z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego Lubochnia
Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
tel. 44 7103510 wew. 49
Aneta Milczarek – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubochni

E-URZĄD

 
Dodatkowe uwagi Nie dotyczy

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =