• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
  • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Rozpatrywanie skarg i wniosków
 

Nazwa usługi Rozpatrywanie skarg i wniosków
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
  • skarga lub wniosek zawierający imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej   skargę lub wniosek,
  • przyjmowane są kserokopie dokumentów, które Klient życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku
Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy
  • Skargi i wnioski są rozpatrywane w terminie do 30 dni;
  • Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).,
Sposób odwołania
  • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę – w przypadku nie  wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności,  udzielający odpowiedzi może podtrzymać   swoje stanowisko;
  • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu:
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Sekretarz Gminy

21

sekretarz@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 22
Dodatkowe uwagi
  • Skargi i wnioski  (pisemne i do protokołu) można składać w Urzędzie Gminy Lubochnia – Biuro Obsługi Klienta.
  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 6 =
Link
8 + 6 =