• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 1. sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu w rejestrze stanu cywilnego, w systemie teleinformatycznym,
 2. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 3. migracja aktów do rejestru stanu cywilnego,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 5. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 6. przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia małżeństwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia małżeństwa,
 7. przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniach,
 8. przyjmowanie zgłoszeń o zgonach,
 9. wydawanie zezwoleń i zaświadczeń w sprawach wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 10. prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego,
 11. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 12. rejestracja danych w rejestrze PESEL i usuwanie w nim niezgodności,
 13. wykonywanie innych zadań i czynności wynikających z przepisów prawa o aktach stanu Cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa międzynarodowego i innych przepisów,
 14. przygotowywanie wniosków do Prezydenta RP o przyznanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego i jubileuszy 100 rocznicy urodzin,
 15. prowadzenie spraw  zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 16. prowadzenie spraw z zakresu ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 17. prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
 18. prowadzenie spraw z zakresu repatriacji.
 19. realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności: zameldowania, wymeldowania, przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. realizacja zadań wynikających z prowadzenia rejestru PESEL i rejestru mieszkańców,
 21. nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL,
 22. wydawanie dowodów osobistych przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów,
 23. realizacja zadań wynikających z prowadzenia rejestru dowodów osobistych,
 24. udostępnianie danych z rejestru PESEL, z rejestru mieszkańców, z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 25. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zameldowania, wymeldowania oraz sprawach dowodów osobistych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 26. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 27. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców,
 28. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym w szczególności:
 29. przygotowywanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy,
 30. opracowywanie gminnego planu obrony cywilnej i jego aktualizacja,
 31. opracowywanie planów działania w zakresie obrony cywilnej,
 32. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 33. przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 34. organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
 35. tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 36. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu obrony cywilnej, środków technicznych i umundurowania,
 37. prowadzenie bazy sił i środków obrony cywilnej,
 38. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 39. dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej na terenie gminy,
 40. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
 41. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 42. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań obronnych nałożonych na gminę,
 43. opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i innych dokumentów z nim związanych,
 44. przygotowanie planów szkolenia obronnego i ich realizacja,
 45. przygotowanie elementów systemu obronnego państwa ( akcji kurierskiej i stałego dyżuru),
 46. przygotowanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych,
 47. nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby Sił Zbrojnych oraz innych uprawnionych organów i instytucji oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru świadczeń,
 48. ustalenie i wypłata świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
 49. przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej,prowadzenie bazy danych HNS stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w ramach państwa i gospodarza,
 50. współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
 51. orzekanie w sprawach przyznawania żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom uznanym za samotnych należności mieszkaniowych, oraz w sprawach rekompensaty utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 52. realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym w szczególności:
 53. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 54. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu powodziowego,
 55. utrzymanie i wyposażenie gminnego magazyny przeciwpowodziowego,
 56. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 57. pracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 58. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 59. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
 60. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie,
 61. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 62. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP, a także umundurowaniem, ubezpieczeniem i okresowymi badaniami członków OSP o oraz rozliczania kosztów w tym zakresie,
 63. koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
 64. współdziałanie z KP PSP w zakresie bezpieczeństwa p.poż na terenie gminy,
 65. współdziałanie z ochotniczymi strażami, w szczególności w zakresie wyposażenia w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 66. prowadzenie spraw w zakresie wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,
 67. prowadzenie spraw związanych z rozliczanie paliwa do samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu pożarniczego oraz wydawanie kart drogowych kierowcom samochodów bojowych i kart pracy motopompy,
 68. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 69. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej w tym:
 70. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 71. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na działalność gospodarczą w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami na podstawie upoważnienia
 72. prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych w tym związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie Gminy Lubochnia,
 73. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i imprez masowych,
 74. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 75. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o narkomanii, w tym współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 76. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 77. określanie zgodności usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów z zasadami określonymi w uchwale rady,
 78. kontrola przestrzegania zasad p.poż. w Urzędzie,  nadzór nad wyposażeniem Urzędu w podręczny sprzęt gaśniczy, nadzór nad opracowaniem dokumentacji i instrukcji z zakresu ochrony p.poż.,
 79. koordynacja i nadzór nad sprawami związanymi z dostępnością,  współdziałanie z koordynatorem dostępności,
 80. prowadzenie spraw związanych z czasem pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 81. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz ich nadzorowanie,
 82. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 83. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni oraz jego nadzorowanie,
 84. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia  w Lubochni oraz jego nadzorowanie.
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 2 =
Link
8 + 2 =