Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 1. sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu w rejestrze stanu cywilnego, w systemie teleinformatycznym,
 2. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 3. migracja aktów do rejestru stanu cywilnego,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 5. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 6. przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia małżeństwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia małżeństwa,
 7. przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniach,
 8. przyjmowanie zgłoszeń o zgonach,
 9. wydawanie zezwoleń i zaświadczeń w sprawach wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 10. prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego,
 11. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 12. rejestracja danych w rejestrze PESEL i usuwanie w nim niezgodności,
 13. wykonywanie innych zadań i czynności wynikających z przepisów prawa o aktach stanu Cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa międzynarodowego i innych przepisów,
 14. przygotowywanie wniosków do Prezydenta RP o przyznanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego i jubileuszy 100 rocznicy urodzin,
 15. prowadzenie spraw  zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 16. prowadzenie spraw z zakresu ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 17. prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
 18. prowadzenie spraw z zakresu repatriacji.
 19. realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności: zameldowania, wymeldowania, przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. realizacja zadań wynikających z prowadzenia rejestru PESEL i rejestru mieszkańców,
 21. nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL,
 22. wydawanie dowodów osobistych przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów,
 23. realizacja zadań wynikających z prowadzenia rejestru dowodów osobistych,
 24. udostępnianie danych z rejestru PESEL, z rejestru mieszkańców, z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 25. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zameldowania, wymeldowania oraz sprawach dowodów osobistych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 26. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 27. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców,
 28. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej w tym:
 29. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 30. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na działalność gospodarczą w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami na podstawie upoważnienia
 31. prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych w tym związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie Gminy Lubochnia,
 32. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i imprez masowych,
 33. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 34. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o narkomanii, w tym współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 35. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 36. określanie zgodności usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów z zasadami określonymi w uchwale rady,
 37. kontrola przestrzegania zasad p.poż. w Urzędzie,  nadzór nad wyposażeniem Urzędu w podręczny sprzęt gaśniczy, nadzór nad opracowaniem dokumentacji i instrukcji z zakresu ochrony p.poż.,
 38. koordynacja i nadzór nad sprawami związanymi z dostępnością,  współdziałanie z koordynatorem dostępności,
 39. prowadzenie spraw związanych z czasem pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 40. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz ich nadzorowanie,
 41. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 42. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni oraz jego nadzorowanie,
 43. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia  w Lubochni oraz jego nadzorowanie.
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =