Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrach podatkowych

Karta Usługi

Numer karty usługi: FK.0143.1.2021
Data aktualizacji: 31.05.2021r.

 

Nazwa Usługi
1. Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrach podatkowych, o pracy 
    w gospodarstwie rolnym ( GOPS, MOPS, KRUS, ZUS, SĄD, BANK, Zakład Pracy, PUP i inne
2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
    (BANK, SĄD, ZUS, KRUS i inne)
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia
     (wniosek do pobrania)

Miejsce złożenia wniosku:
   • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska , ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia
     w Biurze Obsługi Interesanta, Sekretariacie lub w pokoju nr 15
     od poniedziałku do piątku w godz.  7.30- 15.30
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. księgowości podatkowe i egzekucji zobowiązań
15
podatki@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 28
Podstawa Prawna: Art.306a-306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r., poz. 1325
  ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.)
Termin załatwienia sprawy W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
Wysokość opłaty    1. Zaświadczenie - nie podlega opłacie
   2. Zaświadczenie – 17 zł lub 21 zł;

       Zwolnienia ustawowe z opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej z dnia
      16 listopada 2006r. (Dz.U.2020r. poz. 1546)
Forma płatności Na rachunek bankowy Gminy Lubochnia
Nazwa Banku oraz Numer Rachunku Bankowego Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz.

56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Sposób odwołania Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia , w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Dodatkowe informacje (uwagi):  

Wzór dokumentów do pobrania:
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =