Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrach podatkowych

Karta Usługi
Numer karty usługi: FK.0143.1.2021
Data aktualizacji: 04.05.2021r.

Nazwa Usługi    1. Zaświadczenie o figurowniu lub niefigurowaniu w rejestrach podatkowych, o pracy
     w gospodarstwie rolnym (GOPS, MOPS, KRUS, ZUS, SĄD, BANK, Zakład Pracy, PUP i inne)
 
   2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
     (BANK, SĄD, ZUS, KRUS i inne
Wymagane dokumenty
oraz miejsce ich złożenia
Wymagane dokumenty:
     • Wniosek o wydanie zaświadczenia
       (wniosek do pobrania)

Miejsce złożenia wniosku:
     • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska , ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w   
       Biurze Obsługi Interesanta, Sekretariacie lub w pokoju nr 15
       od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:
Email:

Numer telefonu:

Referat Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. księgowości podatkowe i egzekucji zobowiązań

15
podatki@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 28

 
Podstawa Prawna:     • Art.306a-306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r., poz.1325
      ze zm.)
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.)
Termin załatwienia sprawy    W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
Wysokość opłaty    
      1. Zaświadczenie - nie podlega opłacie
      2. Zaświadczenie – 17 zł lub 21 zł;

        Zwolnienia ustawowe z opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej z dnia
       16 listopada 2006r. (Dz.U.2020r. poz. 1546)

 
Forma płatności Na rachunek bankowy Gminy Lubochnia
Nazwa Banku oraz Numer Rachunku Bankowego    Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz.

   56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Sposób odwołania Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia , w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Dodatkowe informacje (uwagi):  


Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =