Karta usługi

Numer karty usługi: FK.0143.11.2021
Data aktualizacji: 09.08.2021r.

 

Nazwa usługi: Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubochnia (DEKLARACJA)
Miejsce złożenia:
 • Urząd Gminy w Lubochni, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta, Sekretariacie lub w pokoju nr 22 od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 - 15.30
Opłaty
 • Za złożenie deklaracji opłaty nie pobiera się
 • Za złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji – 17,00 zł
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki
Podstawa prawna
 •  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 •  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 •  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 •  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 •  Uchwała  nr XXIV/157/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz.  2784)
 •  Uchwała  nr  XXVII/175/20  Rady Gminy Lubochnia z dnia 19 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/157/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 3991)
 •  Uchwała nr XXVII/173/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia częściowego z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 3989 )
Sposób odwołania Nie dotyczy
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku
22
odpady@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 35
Dodatkowe informacje
 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,          w którym nastąpiła zmiana.
 3.  Po upływie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy właściciel nieruchomości złoży taką deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 4.  W sytuacji, gdy właściciel lub zarządca nieruchomości nie złoży deklaracji, a w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady komunalne, wówczas organ podatkowy w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.
 5.  W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
 6.  Zawiadomienie o nowej wysokości opłaty stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
 7.  Właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 8.  Właściciele nieruchomości składają deklarację:
 •  dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od jednego mieszkańca)
        9. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
            zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
            komunalne w kompostownikach przydomowych. Zwolnienie o którym mowa wynosi 10% od miesięcznej 
            opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
       10.Podpisywanie deklaracji:
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być podpisana także przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, zarządcę nieruchomości.
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji należy złożyć na formularzu UPL-1P według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. (Dz. U. 2018 poz. 562).
 • Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.


Informacje uzupełniające:
 • Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
          - w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na 
            danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
          - opłata wnoszona jest raz na miesiąc, bez wezwania,  w terminie do 10-ego dnia każdego miesiąca 
            za miesiąc poprzedni;


 
Forma płatności Na rachunek bankowy Gminy Lubochnia
Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Gminy Lubochnia Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz.

72 8985 0004 0010 0143 7878 0039

Wzory dokumentów do pobrania:

Wzór deklaracji jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubochnia pod adresem: bip.lubochnia.pl w zakładce Gospodarka odpadami, na stronie internetowej Gminy Lubochnia www.lubochnia.pl, w pliku e-urząd, e-usługi, oraz  jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubochnia. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Do pobrania

DEKLARACJE 0.03mb
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 1 =
Link
2 + 1 =