Uzyskanie wpisu, zmiany, wykreślenia z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Karta usługi

Numer karty usługi: FK.0143.13.2021
Data aktualizacji: 10.08.2021r.

 

Nazwa usługi Uzyskanie wpisu, zmiany, wykreślenia do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubochnia
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu miasta i gminy Lubochnia,
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Miejsce złożenia wniosku:
 • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Interesanta, Sekretariacie lub w pokoju nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,                                   
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
Termin załatwienia sprawy W przypadku wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej:
Organ dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
Opłaty
 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu),
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa  (prokury)
Forma płatności Na rachunek bankowy Gminy Lubochnia
Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz.

56 8985 0004 0010 0143 7878 0036

 
Sposób odwołania Od decyzji odmawiającej wpisu albo wykreślającej wpis przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim  za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku
22
odpady@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 35
Dodatkowe informacje
 • W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
 • W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wzory dokumentów do pobrania:

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =