• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Karta usługi 


Numer karty usługi: FK.0143.12.2021
Data aktualizacji: 09.08.2021r.

 

Nazwa usługi Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubochnia
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wniosek o udzielenie zezwolenia 
 2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru   nieczystości     ciekłych przez stację zlewną (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).
 3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;
 4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.
 5. Kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;
 6. Zdjęcia poszczególnych pojazdów z widocznym numerem rejestracyjnym;
 7. Kserokopie umów, z których wynika  wyłączne prawo Przedsiębiorcy do   dysponowania tymi pojazdami przy świadczeniu usług  (pojazdy nie stanowią własności przedsiębiorcy)
 8. Dokument potwierdzający  możliwość dezynfekcji i mycia pojazdów;
 9. Wzór oznaczenia Przedsiębiorcy (logo umieszczane na pojazdach).
 10. Aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne zawierające klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 11. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku jego udzielenia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
 12. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Miejsce złożenia wniosku:
 • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta, Sekretariacie lub w pokoju nr 22                                                                          od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia  6 marca  2018 r. Prawo Przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 listopada 2002r.  w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych  (Dz. U. z 2002r.,   Nr 193,  poz. 1617),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie  skarbowej,
 • Uchwała nr  XXXI/197/12 Rady Gminy Lubochnia z dnia  27 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódz.  z 2013 r. poz. 524),
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych wypadkach, np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia z innymi wydziałami Urzędu, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową
Opłaty
 • 107 zł – opłata za  wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa  (prokury)
Forma płatności na rachunek bankowy Gminy Lubochnia
Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Powiatowy Bank spółdzielczy w Tomaszowie Maz.

 56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Sposób odwołania Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku
22
odpady@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 27
Dodatkowe informacje Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji

Wzory dokumentów do pobrania:
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =