• Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Termin składania prac do 13.12.2022r.
Zamknij komunikaty

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE

Nazwa Usługi Świadczenia rekompensujące

Wymagane dokumenty oraz miejscach złożenia

 
  • Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego
  • zaświadczenie o okresie odbytych  przez żołnierza ćwiczeń wojskowych, wystawione przez  dowódcę jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza lub po dniu jego zwolnienia.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy do 7 dni od dnia złożenia wniosku
Podstawa prawna
  • ustawa  z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad   ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym   ćwiczenia wojskowe (Dz.U. 2000 nr 13 poz. 155)
Sposób odwołania Odwołanie można wnieść do wojewody łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Lubochnia
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia Dworska
Pokój numer 24
Uwagi Brak uwag
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =